Skip to main content

De basis van ons denken en handelen komt voor een groot deel voort uit vroege­re patronen. Erva­ringen uit onze kinder­jaren en onze opvoe­ding spelen hierbij een belang­rijke rol. Niet alleen de invloed van onze ouders, maar ook de religie of groeperingen waartoe we behoren of ons verwant voelen, hebben een stempel op ons gedrukt. Zelfs de bedrijven waarin we werken heb­ben door hun specifieke cultuur invloed op ons denken en hande­len.
Al deze ervaringen hebben ons geprogrammeerd tot wie we denken te zijn en zijn verant­woor­delijk voor de manier waarop we acteren en reageren. religie, cultuur,

De ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan hangen als het ware als pakjes om ons heen. Als er sprake is geweest van een vervelende ervaring, zal bij iedere herhaling hiervan het overeenkomstige pakje gaan opspelen en zullen we een onbehaag­lijk gevoel krij­gen. Kijk maar naar het voorbeeld van iemand die angst heeft voor honden omdat hij ooit eens gebeten is door een hond.
Iedere keer als zo iemand een hond ziet begint dit pakje met angst weer op te spelen. Hoezeer we ons ook voorhouden dat er heel veel aardige honden zijn, gaat dit gevoel toch niet zo makkelijk weg.

Er zijn pakjes die bijzonder traumatisch kunnen zijn. Ervaringen van dood, scheiding, misdaad, incest of geweld kunnen een geweldige indruk achterlaten en ons soms een leven lang ach­tervolgen en ons voelen en handelen danig beïnvloeden.
Er is echter geen dokter of chirurg die ooit deze pakjes fysiek heeft waarge­nomen. Toch zijn ze aanwezig in de vorm van energie die zich in of rond ons lichaam heeft vastgezet.
We voelen die energie, meestal onbewust, als een weerstand of als een beper­king van onze moge­lijkheden. Al deze persoonlijke ervaringen zullen bij herhaling, of alleen maar de herin­nering eraan, tot sterke gevoelens of emoties kunnen leiden en bepalend zijn voor de manier waarop we naar onze omgeving reageren.

Ook in de werkomgeving worden we regelmatig geconfronteerd met allerlei nieuwe situaties. Juist de werkplek is een ideale omgeving met veel intermenselijke relaties waar behoorlijk aan onze pak­jes wordt getrokken. Immers tussen de belangen van klanten, leveranciers, collega’s, managers, directies en aandeelhouders wordt steeds maar weer een afgewogen han­delen van ons verwacht. De druk van presteren, het realiseren van winst­cijfers en het tegenstand bieden aan concurrentie is voor veel managers en hun werknemers een continue energetische druk.

De oplossing die we meestal kiezen om met dit soort moeilijke situaties om te gaan is door ons mentaal te wapenen en het probleem te gaan rationaliseren. We doen dit ook door het volgen van cur­sus­sen en trai­nin­gen, waarin we ons overladen ­met nieuwe informa­tie, met nieuwe vaar­dighe­den die we nodig denken te hebben om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
We blijven leren om zo goed mogelijk opgewassen te zijn tegen de nieuwe situa­ties. We denken dat de oplossing ligt in het vergroten van onze kennis. In de bewe­ging van buiten naar binnen.
De oplossing zullen we ech­ter vooral moeten zoeken in de kwaliteit van de processor,de kern, ofwel in onszelf……  In de beweging van binnen naar buiten.

De ontplooiing van onszelf, door het verkennen van onze eigen werkelijkheid en het bewust worden van onze pakjes, is niet een proces dat aangeleerd kan worden, maar het is een proces van zelf ervaren en doorleven. Dit is geen mentaal proces, maar voor­al een emotioneel en intuïtief proces. Trainingen kunnen daarbij als een katalysator werken om ons in beweging te brengen. Het bewegen zelf is echter aan onszelf.